Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie zwana dalej Biblioteką gromadzi i udostępnia literaturę naukową i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, literaturę piękną, zbiory multimedialne i czasopisma.
 4. Zbiory udostępniane są w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie oraz w filiach w Piętnie i Grzymiszewie.
 5. Ze zbiorów można korzystać na miejscu, poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz i poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 6. Na wyznaczonych stanowiskach komputerowych można korzystać z udostępnionego oprogramowania i baz danych oraz z dostępu do Internetu.
 7. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są  wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich kontroli, a zwłaszcza dostępu do ich treści i żądania ich poprawienia: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania.
 9. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki, z których korzystają czytelnicy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.

 § 2. PRAWO KORZYSTANIA 

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejsko Gminne Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie oraz jej Filii ma charakter powszechny i odbywa się na podstawie karty bibliotecznej.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie art.14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wprowadzonego uchwałą Nr XXVI/170/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. za:

–      nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

–      uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

–      usługi bibliograficzne,

–      sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń  
       międzybibliotecznych,

–      w formie kaucji, pobranej od osób nieposiadających wydanego w Polsce dowodu osobistego, za 
       wypożyczenie materiałów bibliotecznych.

 1. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Mieszkańcy pełnoletni przy zapisie zobowiązani są:

a)    okazać dowód osobisty,

b)    zapoznać się z regulaminem MGBP w Tuliszkowie i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i przestrzeganiu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 1. Zapisu osoby niepełnoletniej dokonują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego.
 2. Osoba, która nie wyraża zgody na podanie swoich danych osobowych na karcie zobowiązań nie może wypożyczać książek na zewnątrz.
 3. Złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zobowiązań stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 4. Na podstawie wydruku zapisu-zobowiązania wydaje się czytelnikowi kartę biblioteczną, której okazanie stanowi warunek do korzystania ze zbiorów placówki wystawiającej kartę.
 5. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Wszelkie konsekwencje takiego czynu ponosi czytelnik, na którego nazwisko została ona wystawiona.
 6. Czytelnik zobowiązany jest podawać wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych.

 § 2 PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA 

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki do 10 woluminów na okres 35 dni.
 2. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczba książek, ma prawo również odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 3. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.
 4. W przypadku zapotrzebowania ze strony innych czytelników na daną książkę, bibliotekarz może odstąpić od przedłużenia terminu, a nawet żądać zwrotu przed jego upływem.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do:

–      odkupienia tego samego tytułu książki z literatury popularnonaukowej lub naukowej,

–      odkupienia tego samego tytułu lub o podobnej treści książki z literatury pięknej lub do zapłaty odszkodowania wynoszącego wysokość aktualnej ceny książki na rynku księgarskim lub jej wartości w antykwariacie,

–      w przypadku książek nie wznawianych minimalna wartość odszkodowania wynosi 35 zł,

–      w przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej jego części, czytelnik odpowiada tak jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

Uwaga: Rok wydania książki zakupionej za zagubioną lub zniszczoną nie może być wcześniejszy, niż 2 lata w stosunku do roku, w którym czytelnik odkupuje zagubioną pozycję.

 1. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące doboru literatury

na interesujące go tematy.

 § 3. KORZYSTANIE Z CZYTELNI INTERNETOWEJ 

Zasady ogólne 

 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
 2. Ze stanowiska internetowego może korzystać osoba, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 4. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

 Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania komputera.
 2. Wysokość odszkodowania określa dyrektor w zależności od stopnia uszkodzenia.
 3. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 4. Informacje na temat zakłóceń pracy komputera, usterek technicznych i innych należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na zewnętrznych nośnikach pamięci.
 6. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się w szczególności:

–      instalowania jakichkolwiek danych na dyskach twardych,

–      otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm,

–      korzystania z gier komputerowych, serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych,

–      dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych,

–    samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

 

 Zasady bezpieczeństwa 

 1. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkowników przy komputerze.
 2. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.
 3. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
 5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa dostępu do Internetu.

 § 4. SKARGI I WNIOSKI 

 1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

 § 5. PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu należą do kompetencji Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie  lub upoważnionej przez niego osoby.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do regulaminu korzystania z usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie

Wysokość opłat, do których jest zobowiązany każdy użytkownik korzystający

z usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie

 1. Każdy nowy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.                                                                                    Na początku każdego roku pobierana jest opłata roczna ( dobrowolna) w wysokości: 5 zł – osoba dorosła, studenci   , 3 zł- dzieci, młodzież ucząca się.                                         Opłata ta traktowana jest jako dobrowolny datek na Koło Przyjaciół Biblioteki działające przy bibliotece. Za pieniądze pozyskane w ten sposób biblioteka corocznie dokonuje zakupu nowości wydawniczych, które uzupełniają biblioteczny księgozbiór.
 1. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może naliczyć karę w wysokości 10 groszy za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu oraz za koszty upomnienia i opłaty pocztowej.

Uwaga: Biblioteka może dokonać dwóch prolongat, za które nie pobierana jest żadna opłata ( w przypadku, kiedy inny czytelnik nie czeka na daną pozycję). Po przekroczeniu tego terminu ( 3 x 35 dni – maksymalnie 105 dni), biblioteka nalicza kary w wysokości 10 groszy za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu. Ponadto biblioteka dolicza koszt upomnienia i opłaty pocztowej.

Każdorazowo, przed wysłaniem pisemnego upomnienia biblioteka trzykrotnie podejmuje próbę dodzwonienia się  do czytelnika z prośbą o zwrot książki w terminie. Jeżeli czytelnik nie odbiera telefonu, biblioteka wysyła pisemne upomnienie z naliczoną karą.

 1. Wysokość kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne (§ 1 pkt. 2 Regulaminu) jest równa średniej cenie książki zakupionej w poprzednim roku kalendarzowym.
 1. Szczegółowe zasady postepowania w przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia książek określa § 4 pkt. 2 Regulaminu.
 1. Przy częściowym uszkodzeniu książki obowiązują takie same zasady, jak przy zagubieniu książki.
 1. Wszystkie opłaty pobierane od użytkowników Biblioteki stanowią dochód własny i są przeznaczone na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
Skip to content