RODO

Klauzula  informacyjna- MGBP Tuliszków

Informuję, że:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-          DLA CZYTELNIKA / UŻYTKOWNIKA BIBLIOTEKI

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. nr 5, 62-740 Tuliszków; Filia w Grzymiszewie, ul. konińska 10 Grzymiszew, 62-740 Tuliszków; Filia w Piętnie, Piętno 5b, 62-740 Tuliszków; reprezentowana przez Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Potrzebowska. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób                      tel. 63 279 17 77 adres email: rodo@tuliszkow.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Cel przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich

Podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– przenoszenia danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony   

   Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Podanie danych w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.     

 

Zgoda na przetwarzanie danych – MGBP Tuliszków

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną  w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 5, 62-740 Tuliszków, w celach związanych z realizacją zadań biblioteki (w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki).
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

 

 

Skip to content